Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 34. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19 i 114/22) te članka 28. i 32. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čepin i Odluke Vatrogasnog vijeća Javna vatrogasne postrojbe Čepin, Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čepin raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čepin

Članak 1.

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čepin.

 Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi u javnom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Zapovjednik se imenuje na razdoblje od pet godina. Ista osoba može biti ponovo imenovana za zapovjednika.

Članak 2.

Osobe pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 51. Zakona o vatrogastvu te posebne uvjete:

 • kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine,
 • najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • mora imati hrvatsko državljanstvo,
 • da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
 • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti,
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
 • položen vozački ispit B i C kategorije.

Članak 3.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati ime i prezime kandidata, telefonski kontakt, e-mail adresu, pozivanje na statusnu prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnom zakonu, specifikaciju svih dostavljenih priloga (dokaza o ispunjavanju uvjeta) te vlastoručni potpis kandidata.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (preslika),
 • dokaz o najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (preslika Ugovora o radu, potvrda ili rješenje o imenovanju i sl.),
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (izvornik, uvjerenje ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nekažnjavanju za:
 • kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.),
 • kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
 • važeća svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kojom se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (preslika),
 • preslika vozačke dozvole.

Članak 4.

Prijave s navedenim prilozima podnose se preporučenom poštom u roku od osam (8) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Vatrogasno vijeće JVP Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin, s naznakom „NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ZAPOVJEDNIKA JVP ČEPIN“

Kandidati s nepotpunim i neurednim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane niti će kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti pozvani na intervju.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvani na intervju, najkasnije jedan (1) dana prije održavanja na e-mail adresu naznačenu u prijavi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima koji ne budu imenovani, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi, po isteku roka iz članka 42. stavka 1. Zakona o ustanovama.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Čepin te pri Zavodu za zapošljavanje.

Javna vatrogasna postrojba Čepin zadržava pravo poništavanja natječaja.

Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Javna vatrogasna postrojba Čepin kao Voditelj zbirke podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka te pribaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela navedena u uvjetima za imenovanje od nadležnog tijela Ministarstva pravosuđa i uprave temeljem članka 51. st. 1. Zakona o vatrogastvu.

Predsjednik Vatrogasnog vijeća JVP Čepin

Zoran Horvat